Denizli'de 7.3 milyon TL'de satılık gayrimenkul!

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Denizli Merkezefendi'de yer alan gayrimenkulü 7 milyon 332 bin 500 TL bedelle satışa çıkardı.

GENEL 21.12.2019, 08:51
70
Denizli'de 7.3 milyon TL'de satılık gayrimenkul!

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Denizli Merkezefendi'de yer alan gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkulün satış bedeli 7 milyon  332 bin 500 TL olarak belirlendi. Gayrimenkulün satış ihalesi 2 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.

TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
Madde 1. Denizli İli Merkezefendi ilçesi Bereketler Mahallesi hudutları dâhilinde kalan ve mülkiyeti Belediyemize ait toplam 5.866,00 m² den ibaret 7825 ada 1 parsel numaralı 1 adet taşınmazın mülkiyeti ihale ile satılacaktır.
Madde 2. İhale, Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümeni tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü artırma suretiyle yapılacaktır.
Madde 3. İhale, 02.01.2020 Perşembe günü saat 14.15’de Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Altıntop Mahallesi Lise Cad. No:2 Kat:1 de bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.
Madde 4. Muhammen bedel, 7.332.500,00-TL olup, geçici teminat tutarı 219.975,00- TL dir.
Madde 5. İhale şartnamesi ile diğer evraklar, mesai saatleri içinde Denizli Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının, Delikliçınar Belediye Hizmet Binası Altıntop Mahallesi Lise Cad. No:2 Kat:5 de bulunan ofisinde bedelsiz olarak görülebilir veya bedelsiz temin edilebilir.
Madde 6. İstekliler, teklif mektuplarını ihale günü saat 14.00’e kadar Denizli Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’na kayıt numarası alarak teslim edecekler veya iadeli taahhütlü olarak da gönderebilecektir.
Madde 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli örneğini teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
A. Gerçek Kişiler;
a. Tebligat için, muhtarlıktan veya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinden tasdikli
ikametgah belgesi
b. T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti
c. Noter tasdikli imza beyannamesi, temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi
d. Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu
e. Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu
B. Tüzel Kişiler;
a. Tebligat için adres beyanı
b. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan ve ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
c. Ticari sicil gazetesi ( Aslı görülerek fotokopisi dosyasına konulacaktır.)
d. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişilin noter tasdikli imza sirküleri.
e. Geçici teminat mektubu veya alındı belgesi/makbuzu
f. Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu
g. Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi.
C. Ortak girişimler;
Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinden (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri ve örneği şartname ekinde verilen iş ortaklığı beyannamesi,
Madde 8. Başvuru dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; dosya içindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde isteklilerce yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecek, İdareye verilen veya ulaşan teklifler herhangi bir sebeple geri alınamayacaktır.
Madde 9. Bu işin ihalesine katılmak üzere kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Madde 10. Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu 2886 sayılı kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Madde 11. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İlan olunur. 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
17°
parçalı bulutlu
Günün Karikatürü Tümü